O pensionu

Pension získal název podle kaple Panny Marie Klatovské, která se nachází přímo naproti pensionu a které všichni místní říkají GRANTL dle starého německého názvu. Kaple na tomto místě nestojí náhodou. Je to místo s bohatou kulturní a společenskou historií.

Stará legenda hovoří o tom, že kdysi prý žila v Klatovech (Klattau) jedna vdova se svými dětmi. Matka však brzy zemřela a  nejstarší syn se vydal po její smrti do světa na vandr. Nevzal si s sebou nic než starý mariánský obraz, který chovala nebožka matka vždycky ve veliké úctě. Schoval jej do svého ruksaku a putoval s dobrou myslí ke Kašperským Horám. Když stoupal od Häselmühle (dnes zcela zaniklý mlýn při Zlatém potoce) nahoru k městu, musil si maličko odpočinout a usadil se na místě, kde dnes stojí kaple Grantl (Grandlkapelle). Jakmile chtěl zase jít dál, nedokázal najednou svůj ruksak s obrazem nijak zvednout. Tu poprosil jednu kolemjdoucí ženu, zda by nedohlídla na jeho zavazadlo a on sám běžel k děkanovi, aby se ho zeptal na radu. Ten mu řekl, že Matka Boží chce zřejmě zůstat tady a on zde ten obraz musí ponechat. S těžkým srdcem se chlapec rozloučil s drahou upomínkou na matku, ale zůstal ve městě přece jen do té doby, než byla na místě zázraku vztyčena boží muka. Tam se dal obraz, předtím tak těžký, lehce zavěsit. Po nějakém čase vezl tudy jeden čeledín mouku do města. Jak přijel k božím mukám, nechtěli koně samou únavou ani o krok dál. Tu čeledín v domnění, že na tom nese vinu zázračný obraz, s  utrhačnými nadávkami sekl po něm bičem. Okamžitě vytryskly z čela Matky Boží velké krůpěje krve, jejichž stopy jsou patrny dodnes. Jako šílený prchal odtud a zabil se. Z daleka široka proudili sem lidské zástupy, aby spatřily zázrak. Každoročně se konaly k tomu místu kolem 5. srpna velké poutě a brzy mohla být z ofěr zbudována kaple. Počet ctitelů zázračného obrazu mohutněl a konečně nad kaplí vyrostl i nádherný poutní kostel, kam měl být obraz z kaple přenesen – ten se však vždycky vracel na své původní stanoviště. Nevědělo se však, jaké jméno nové poutní svatyni dát. Tu se stalo, že uprostřed léta, a právě ve výročí zázraku s krví na kostel nasněžilo, až byla jeho střecha celá bílá, a tak od té doby je nazýván kostelem Panny Marie Sněžné. Proto se začátkem srpna konává v Kašperských Horách ona slavnost Panny Marie Sněžné, k níž se scházejí procesí ze široka daleka. (Zdroj Böhmerwäldler Jahrbuch 2014 WILLI JUNG)


Samotný pension je budova z  roku 1912, kterou si postavil tehdejší starosta Dominik Neumann původně jako nízkopodlažní dřevozpracovatelskou dílnu. Nicméně posléze byla přistavěna jednotlivá patra a pan starosta v domě žil s celou svou rodinou. Dům v roce 1933 vyhořel, kdy zůstalo prakticky jen zděné jádro. Veškeré dřevěné prvky tedy musely být obnoveny a od té doby zůstaly zachovány v autentické podobě dodnes.